Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

miscauliflower
20:17
8846 24ed 500
Reposted fromoll oll viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
20:17
miscauliflower
20:16
8056 6e6e
20:16
7670 3477
Reposted fromtwice twice viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
20:16
3783 4989 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
20:16
miscauliflower
20:15
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
miscauliflower
20:15
20:15
miscauliflower
20:15
miscauliflower
20:15
3604 15e3 500
miscauliflower
20:14
miscauliflower
20:14
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
miscauliflower
20:14
7557 1e2f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
20:13
Reposted fromjasminum jasminum viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
20:13
9073 d9e2

July 26 2018

miscauliflower
16:08
3669 022d 500
Reposted fromgarazowka garazowka viaanastasie anastasie
miscauliflower
16:08
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaanastasie anastasie
miscauliflower
16:08
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viaanastasie anastasie

July 23 2018

miscauliflower
12:40
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl